Skip to main content

Obowiązek informacyjny

Sierpień 2021


Administratorem Twoich danych osobowych jest WTW Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej WTW).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe, będą przetwarzane w celach:

  • kontaktowych w związku z Twoim kontaktem telefonicznym lub wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną lub wystosowaniem zapytania w innej formie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie komunikacji z osobami, które wystąpiły do WTW z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowej komunikacji pomiędzy Tobą a WTW; lub
  • marketingowych WTW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty WTW. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub otrzymywania materiałów informacyjnych lub marketingowych dotyczących działalności WTW

WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa oraz do spółek z grupy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem WTW jest zapewnienie utrzymania relacji biznesowych oraz prawidłowego wykonywania umów.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe, tj. jeżeli Komisja Europejska uznała, że takie państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub jeżeli odbywa się to w oparciu o mechanizmy zapewniające równoważny stopień ochrony, przede wszystkim Standardowe Klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, kopię danych lub informacje o miejscu udostępniania danych skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a WTW, jednak nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Możesz wnieść sprzeciw wysyłając wiadomość na adres mailowy:ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 
Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Onysyk
ochronadanych-wtws@willistowerswatson.com  
WTW Services Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

Kontakt